WERKWIJZE

WERKWIJZE ALGEMEEN

 • Aanmelden via aanmeldingsformulier (zie Aanmelden), of telefoon (071-5131951).
 • Een week voor de 1e afspraak zal ik u per e-mail een (klachten)vragenlijst toesturen via Embloom. Het doen van een voor- en nameting op klachtenniveau is een verplichting van de zorgverzekeraars.
 • Na aanmelding zal ik binnen een week contact met u opnemen
 • Voor verzekerde zorg is er altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig. Zonder verwijsbrief wordt de behandeling niet vergoed. Voor specificaties van de verwijsbrief: zie “kosten”.
 • Afmelden afspraak altijd minimaal 24 uur van te voren via e-mail of telefoon

ALGEMEEN

Kenmerk van psychologische zorg in de Basis GGZ is een concrete en praktische aanpak van psychische problemen. Niet dieper graven dan nodig en een focus op het “hier-en-nu”: wat is de eerste stap die nodig is om mij NU beter te voelen?

De Basis GGZ psycholoog werkt op dezelfde “lijn” als de huisarts, samen vormen zij dan ook de eerstelijns zorg.

INTAKE

Bij het eerste gesprek dient u de verwijsbrief van de huisarts en uw legitimatiebewijs mee te nemen.

In dit gesprek zal veel informatie verzameld worden, met name over de volgende onderwerpen:

 • Klachten (welke klachten zijn er, hoe lang bestaan deze al, wat is het verloop)
 • Stressfactoren (op het werk of in de privésituatie)
 • Gezinsachtergrond, werken en wonen
 • Hulpvraag (waar zoekt u hulp bij?)
 • Behandeldoel (wat wilt u met de behandeling bereiken, wat is er voor u veranderd/verbeterd na een geslaagde behandeling?)
 

Net als alle andere gesprekken duurt het intakegesprek 3 kwartier. Doel is om samen met u tot een helder, concreet en werkbaar behandelplan te komen. Het is mijn streven om aan het einde van dit gesprek overeenstemming met u te hebben over dit behandelplan (wat gaan we wel en wat gaan we niet doen) en een eerste stap richting uitvoering hiervan te zetten.
Soms kan het intakegesprek de conclusie opleveren dat andere, meer gespecialiseerde zorg nodig is. In dat geval krijgt u hulp en ondersteuning bij een doorverwijzing. Het intakegesprek kan ook gebruikt worden om te kijken of uw aanmeldingsklacht wel of geen verzekerde zorg betreft. (zie ook Kosten).

BEHANDELING

Na de intake wordt de behandeling gestart. In het begin zijn de gesprekken om de twee weken en na drie of vier keer wordt de frequentie lager. Tijdens de behandeling wordt steeds gekeken of de gewenste behandeldoelen worden bereikt en zo nodig wordt de behandelstrategie bijgesteld. Dit gebeurt altijd in samenspraak en goede afstemming met u.

 • Hoewel er sinds 2022 een nieuw vergoedingenstelsel is (het zgn. Zorgprestatiemodel) is het tot 2024 de bedoeling dat we ook de eerdere indeling in productgroepen blijven handhaven. Deze zijn:
  • Produktgroep Kort = 300 minuten (is circa 5 gesprekken maximaal op jaarbasis)
  • Produktgroep Middel = 500 minuten (is circa 8 gesprekken maximaal op jaarbasis)
  • Produkgroep Intensief = 750 minuten (is circa 12 gesprekken maximaal op jaarbasis)
 

Welke produktgroep wordt ingezet wordt in overleg met u na de intake bepaald en dit is in principe leidend voor de hoeveelheid gesprekken die u aangeboden krijgt.

CRISIS

Hoewel we in de behandeling een eventuele kans op crisis goed zullen bespreken, zou het in een uitzonderlijke situatie kunnen gebeuren dat er toch sprake is van een crisis buiten de behandeling om. Als ik dan niet direct bereikbaar ben kunt u contact opnemen met de crisisdienst van de huisartsenpost van uw huisarts of met de acute dienst van GGZ Delfland (www.ggz-delfland.nl/spoedeisende-hulp.html).

BIJ AFWEZIGHEID

Met mijn collega’s in LEEF hebben wij een onderling systeem voor vervanging bij vakanties en afwezigheid. Op onze overkoepelende website staat aangegeven wie er tijdens afwezigheid beschikbaar is voor eventuele tussentijdse opvang: www.psychologengroepschiedam.nl.

EFFECTMETING

Naast bovengenoemde afstemming m.b.t. het behalen van de gestelde behandeldoelen wordt er ook een formele effectmeting uitgevoerd. Dit betekent dat er een voor – en een nameting d.m.v. vragenlijsten zal worden gehouden. Belangrijkste reden hiertoe is dat dit een eis van de zorgverzekeraars is; zij willen graag weten hoe effectief de behandelingen zijn die ik geef. De zorgverzekeraar krijgt geen inzage in de resultaten van uw individuele behandeling en de cijfers worden volledig anoniem aangeleverd. (zie voor verdere informatie de website van Stichting Benchmark GGZ: www.sbggz.nl)

CONTACT MET DERDEN

De huisarts is in 80% van de gevallen degene die u voor hulp naar mijn praktijk heeft verwezen. Ik werk graag en veel met huisartsen samen teneinde een optimale afstemming over het te voeren behandelbeleid te krijgen. Dit gebeurt nooit zonder uw toestemming en gaat ook nooit buiten uw medeweten om. Als u hier toestemming voor geeft, laat ik de huisarts aan het begin van de behandeling per brief weten wat het behandelbeleid zal zijn en aan het einde van de behandeling wat de behandelresultaten zijn. Deze brief wordt eerst ter goedkeuring aan u voorgelegd en wanneer nodig bijgesteld. Pas als u zich helemaal in de aanmeldingsbrief kunt vinden gaat deze naar de huisarts. U krijgt zelf ook een exemplaar. Tevens krijgt u na de intake een behandelovereenkomst. Hierin staan het overeengekomen behandelbeleid, de behandeldoelen, de verwachte behandeltermijn en de algemene voorwaarden van de praktijk beschreven

Naast de huisarts komt er ook regelmatig een verzoek om informatie van Arbodiensten of andere instellingen. Ook hierbij geldt dat ik uitsluitend met uw medeweten en met uw expliciete toestemming informatie over uw behandeling zal geven. Tevens heb ik het beleid ingesteld om uitsluitend schriftelijk met derden te communiceren. Reden is dat dit de enige manier is om er van verzekerd te zijn dat u akkoord kunt zijn met alles wat er over uw behandeling aan derden wordt gecommuniceerd. Net als bij de aanmeldingsbrief aan de huisarts, krijgt u de brief eerst te lezen en gaat hij pas de deur uit als u op alle onderdelen akkoord bent. Ook van deze brief krijgt u een exemplaar.

BEROEPSGEHEIM

Alles wat u mij vertelt valt onder het beroepsgeheim van een psycholoog en onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Volgens deze wet mogen uw persoonlijke gegevens alleen gebruikt worden voor uw behandeling. Ik mag daarover geen mededelingen doen aan anderen, behalve als u daar schriftelijk toestemming voor geeft.

DOSSIERVOERING

Ik ben verplicht een dossier bij te houden over het verloop van een behandeling. Het dossier is eigendom van de psychologenpraktijk en u kunt het dossier dus niet meenemen. U mag uw dossier inzien en u kunt een kopie krijgen. Ik ben verplicht uw dossier zorgvuldig te bewaren tot vijftien jaar nadat de behandeling is afgesloten. Als u wilt dat uw dossier eerder dan de wettelijke termijn wordt vernietigd moet u dit schriftelijk kenbaar maken.

KLACHTENREGELING

Omdat ik ben aangesloten de LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) werk ik volgens een vastgelegde beroepscode. De basis daarvan is eerlijkheid, openheid en vertrouwen. Mocht het ondanks mijn zorgvuldigheid toch gebeuren dat u een klacht heeft over mij of mijn praktijkvoering, dan kunt u dat altijd met mij bespreken. Mochten we daar niet uit kunnen komen dan kunt u terecht de LVVP. Meer informatie over de klachtenregeling van de LVVP of een toelichting op de beroepscode kunt u vinden op de website van de LVVP (www.lvvp.info).